Onze visie op specifieke vraagstukken, uit verschillende thema’s.

De rol van provincies in het versnellen van CE transities

Circulaire Economie,

Wat kunnen provincies doen om deeltransities in de circulaire economie op te schalen, zoals circulaire bouw? In deze publicatie worden deeltransities uit verschillende provincies beschreven, besproken en getoetst met wetenschappers en beleidsmakers.

Mindset van de Toekomst

Vernieuwing, governance,

Van voedselbossen tot Nederland als grote camping: hoe zien jongeren hun leefomgeving anno 2023 en hoe zien zij de toekomst? Voor de beeldende rapportage Mindset van de Toekomst heeft een jongerenteam de visies van jongeren op deze vragen opgehaald.

Wegwijzer voor het werken aan transities

Circulaire Economie, governance,

Transities zijn vaak complex en vragen veel van mensen en organisaties. Daarom publiceren de gezamenlijke provincies de Wegwijzer voor het werken aan transities, opgesteld door Het Groene Brein en DRIFT in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Dit is een handleiding vol tips en handvatten die professionals en bestuurders helpt met het maken van keuzes in hun transitie naar een circulaire economie.

Rode Draden 2024: de pilotfase voorbij

business modellen, Circulaire Economie,

Jaarlijks stelt het Versnellingshuis Nederland circulair! de Rode Draden notitie op. Hierin staan de veel voorkomende belemmeringen die bedrijven ervaren bij circulair ondernemen, gevolgd door een overzicht met mogelijke oplossingen door ervaringen uit de praktijk. Het doel? De weg voor ondernemers vrijer maken richting een circulaire economie.

Regeneratieve landbouw: Ervaringen en lessen uit een Community of Practice

Natuurlijk kapitaal,

Regeneratieve Landbouw (RL) is een vorm van landbouw waarin de boer probeert op alle biofysische en sociaal-economische aspecten van duurzaamheid positief te scoren. In de afgelopen vier jaar is een Community of Practice van 18 boeren gevolgd, die al kortere of langere tijd in deze richting werken. Hun aanpak biedt inspiratie voor andere boeren die ook richting RL willen bewegen, al bleek het monitoren van de uitkomsten een grote uitdaging.

Toekomstonderzoek Circulaire Samenleving: naar een rechtvaardige transitie

social impact,

De transitie naar een nieuwe samenleving is een economisch, ecologisch én sociaal vraagstuk. De sociale kant van de transitie blijft vaak onderbelicht, met grote risico’s tot gevolg. Het Groene Brein, Drift en Sandalfon Sustainability voerden in opdracht van de provincie Zuid-Holland een toekomstonderzoek uit naar de mogelijke sociale gevolgen van de transitie en de rol die de provincie kan spelen.

Rode Draden 2023: zes inzichten in circulaire ketensamenwerking

Duurzaamheid, Circulaire Economie,

Jaarlijks stelt het Versnellingshuis Nederland circulair! de Rode Draden notitie op. Hierin staan de veel voorkomende belemmeringen die bedrijven ervaren bij circulair ondernemen. Gevolgd door een overzicht met mogelijke oplossingen door ervaringen uit de praktijk. Het doel? De weg voor ondernemers vrijer maken richting een circulaire economie.

Whitepaper Leadership for the Circular Transition

Circulaire Economie, Onderwijs,

In het landelijke programma Leadership for the Circular Transition (LCT) helpen we studenten bij het ontwikkelen van specifieke kennis, vaardigheden en ervaring om goed om te gaan met de transitie-uitdagingen waar ze voor staan. De tweede editie van het programma is inmiddels afgerond. In het whitepaper kijken we naar de resultaten en de evolutie van het programma. Ook kijken we naar wat het programma teweegbracht en wat we deze editie geleerd hebben.

Whitepaper Stop landdegradatie in Nederland

Natuurlijk kapitaal,

De bodem is essentieel voor ons welzijn. Willen we in de toekomst gebruik blijven maken van de functies die de bodem ons biedt, dan moeten we nu werken aan herstel. Daarom heeft Het Groene Brein heeft een white paper geschreven over landdegradatie in Nederland. Hierin wordt onderzocht wat Sustainable Development Goal 15.3, dat zegt dat landen landdegradatie moeten tegengaan en herstel moeten bevorderen, voor Nederland betekent. Deze whitepaper werd 25 november gepresenteerd samen met de TerrAgenda 2020-2030.

Duurzaam Businessmodel Wijkgerichte zorg

business modellen, social impact,

Hoe ziet een leefbare, gezonde en groene wijk er uit? En welke businessmodellen of organisatievormen maken dit mogelijk? Vanuit deze vragen is er door wetenschappers van het Groene Brein samen met MeetingMoreMinds, nagedacht over manieren waarop gezondheidszorg op wijkniveau slim georganiseerd kan worden.

Producten als service inkopen

business modellen, Circulaire Economie,

Landal GreenParks heeft i.s.m. Turntoo in een inkooptraject huishoudelijke apparatuur circulariteit en Product as a service modellen extra aandacht gegeven. Het Groene Brein heeft dit proces geëvalueerd. De resultaten, geleerde lessen en aandachtspunten voor vervolgstappen zijn verzameld in dit rapport.

Whitepaper radicale ketenvernieuwing

Vernieuwing,

Het Groene Brein heeft in nauwe samenwerking met Damaris Matthijsen en Marjon van Opijnen (Economy Transformers Business Solutions) het whitepaper “Radicale ketenvernieuwing” gepubliceerd. In het whitepaper worden zeven oplossingsrichtingen van radicale ketenvernieuwing beschreven. Ook worden de contouren voor een duurzame en sociaal-economisch rechtvaardiger keten geschetst.

Barrières Doorbreken

Vernieuwing, business modellen,

Er zijn grofweg 9 manieren om barrières bij het verduurzamen van organisaties te doorbreken. Antoine Heideveld van Het Groene Brein presenteert in samenwerking met P+ een unieke keuzeboom, met de beste optie voor een organisatie. In de Whitepaper ‘Barrières doorbreken’ zijn deze keuzes voor de beste aanpak gedetailleerd uitgewerkt.

Circulaire Businessmodellen met The Value Hill

Vernieuwing, business modellen,

In samenwerking met Circle Economy en het Sustainable Fianance Lab hebben wetenschappers Nancy Bocken en Jeroen Hinfelaar gewerkt aan het Value Hill model waarin vier clusters van circulaire business modellen worden besproken: circulair ontwerp, optimaal gebruik, waardebehoud en netwerk organisatie.

Van Macht naar Kracht

Finance, governance,

Veranderingen in de economie vragen om nieuwe vormen van governance vanuit de overheid. Om een duurzame toekomst te kunnen waarborgen dient de overheid gebruik te maken van 5 interventies die uiteengezet zijn in dit stuk dat i.s.m. Innovatie Partners tot stand is gekomen.

Natuurlijk Kapitaal – Een Gedeelde Basis

Natuurlijk kapitaal,

hoewel het belang van Natuurlijk kapitaal steeds breder wordt onderkend mist er helderheid over de definitie ervan. ook zoeken publieke en private partijen naar handelingsperspectief om daadwerkelijk er mee aan de slag te gaan. Als reactie hierop is in samenwerking met MVO Nederland en Platform BEE dit document geschreven waarin beide punten worden toegelicht.

Kennisagenda Circulaire Economie

Circulaire Economie, business modellen,

Als resultaat uit het Science Lab Circulaire Economie, een interdisciplinaire werkgroep van wetenschappers van Het Groene Brein, is de kennisagenda circulaire economie opgesteld. In dit document zijn de belangrijkste inzichten en openstaande vragen rondom de circulaire economie uiteengezet.

Financiële en Accountantsopleidingen voor de Nieuwe Economie

Finance, Vernieuwing, Onderwijs,

In samenwerking met onderwijsbetrokkenen en professionals uit het financiële en accountantsvakgebied heeft Het Groene Brein een visie uitgewerkt op de veranderingen die nodig zijn in het Financiële en Accountancy onderwijs. De Nieuwe economie vraagt om een nieuwe rol voor financiële professionals, waardoor studenten vandaag nieuwe competenties dienen te leren. Deze visie brengt deze veranderingen in kaart.