Sociale waardecreatie

Sociale waardecreatie

De vraag

Wat is de waarde van schoonmaak in een ziekenhuis? Welke waarde creëert een gezond leefklimaat in je woning? Hoe zou je de waarde van mobiliteit willen duiden? En wat gaat er nu precies verloren als die hygiëne, die frisse woonomgeving of die mobiliteit ontbreken? Dat zijn lastige vragen. Maar steeds meer bedrijven willen ze stellen. Want als je vindt dat het in de economie, en dus in je organisatie, niet alleen om financiële, maar ook om sociale, ecologische en maatschappelijke waarde moet gaan, dan wil je die waarde ook in kaart brengen. Zo concreet en tastbaar mogelijk.

De aanpak

NS, Primum (onderdeel van VolkerWessels), USG People en Vebego gingen de uitdaging aan om hun sociale waardecreatie meetbaar en inzichtelijk te maken. Ze wilden betere en meer gefundeerde keuzes kunnen maken. Voor de wereld om hen heen, maar toch zeker voor hun eigen business. In een jaar hebben ze intensief samengewerkt, met concrete resultaten onder de streep als gevolg.

Het resultaat

NS

NS zoomde in op de waardering van mobiliteit, als één van z’n meest materiële thema’s. Hierbij heeft NS zich vooral gericht op het monetariseren, ofwel economisch maken, van die materiële thema’s die in sommige gevallen tevens sociale thema’s zijn. Die monetariseringsslag helpt NS al de maatschappelijke impact van mobiliteit, samen met die van reistijd, milieu, veiligheid, opleidingen en bestedingen. De positieve waarde van mobiliteitsdiensten, die de reiziger van a naar b brengt, heeft NS bijvoorbeeld vastgesteld op 7 miljard euro per jaar. De negatieve impact gecreëerd door reistijd, bestaat voor circa 3 miljard aan comfortabel reizen, circa 1 miljard aan voor- en na transport en de rest bestaat uit oncomfortabele reistijd, overstappen, wachttijd en vertragingen.

Berekeningen hebben verder laten verder zien dat NS bij het voor- en natransport, voor en
na de treinreis dus, nog grote winst kan behalen. Die transportbewegingen hebben namelijk een belangrijke negatieve impact met een kostenpost van 2 miljard euro. Voor NS betekenen de uitkomsten een bevestiging van het ingezette beleid en bruikbare input voor toekomstige stakeholderdialogen. Een volgende stap is om de nieuwe inzichten ook mee te kunnen nemen in investeringsbeslissingen.

Primum

De interne werkgroep heeft draagvlak verworven bij het hogere management van VolkerWessels. Onder meer door middel van een video is de urgentie van het thema en de visie op sociale waardecreatie goed voor het voetlicht gekomen. Ook heeft levenskwaliteit een centrale plek verworven in het Duurzaamheidsverslag van 2014 als overkoepelend thema. Daarnaast is een eerste stap gezet in het traject dat duidelijk moet maken welke aspecten bijdragen aan levenskwaliteit, zoals gezondheid, werk en recreatie en natuurlijke omgeving, en de mogelijke meetmethodes die in de toekomst ingezet kunnen worden. Op korte termijn verwacht Primum een selectie van KPI’s te kunnen maken, de metingen binnen de pilots uit te voeren en een stakeholderdialoog met eindgebruikers aan te gaan.

USG People

Het realiseren van een sociale winst- en verliesrekening bleek in één jaar tijd een te grote ambitie. Wel is binnen de organisatie meer draagvlak gekomen voor de sociale waarde-component, is het aan de hand waarvan de sociale waardecreatie kan worden vastgesteld. Zodra deze parameters core business van USG People.

Vebego

Er is een pragmatische, schaalbare en kopieerbare methodiek ontwikkeld die helpt sociale variabelen en indicatoren te bepalen om vervolgens te monetariseren. De output van deze methode helpt de algemene perceptie te verwerpen dat schoonmakers in Nederland slecht verdienen en laag zijn opgeleid. Schoonmaakmedewerkers bij Vebego, zo bleek bijvoorbeeld, verdienen bijna 50 procent meer dan het minimum uurloon. Daarnaast zijn door de samenwerking in de coalitie thema’s als toegevoegde waarde en impactmeting voor het meten van sociale waardecreatie op de agenda gekomen binnen Vebego. De vervolgstap is het meten van het gehele proces van sociale waardecreatie. Om die reden richt het volgende onderzoek zich op het meten van de sociale impact die geleverd wordt op micro-, meso- en macroniveau. Op basis van deze resultaten wordt vervolgens gemonetariseerd en de toegevoegde waarde vastgesteld.

Facts & Figures

  • Wereldwijd neemt de aandacht voor sociale waardecreatie toe.
  • Inzicht in de impact van sociale waarde en de toegevoegde waarde van bedrijven, stelt hen in staat meer gefundeerde en dus betere beslissingen te nemen. Dat komt ten goede van de eigen organisatie, medewerkers, opdrachtgevers en de maatschappij.

Business Breakthrough

Een Business Breakthrough biedt je de kans om voor langere tijd de kennis en ervaring van een interdisciplinair team van wetenschappers te benutten om een gewenste duurzaamheidsinnovatie te realiseren.

Over het project