Duurzaam Businessmodel Wijkgerichte Zorg

Duurzaam Businessmodel Wijkgerichte Zorg

De vraag

In Nederland kennen we een hoogwaardig systeem op het vlak van gezondheid. Toch is er ook al jaren kritiek. Al jaren zijn er mensen en partijen bezig om aan de ene kant de toenemende kosten van ons zorgsysteem in de hand te houden, en aan de andere kant te zorgen dat zorg meer met menselijke maat plaatsvindt, met prikkels op het vlak van gezondheid in plaats van prikkels op het vlak van ziekte. De netwerkorganisatie SamenBeter probeert in vijf proeftuinen (wijken van circa 15.000 inwoners) samen met bewoners, professionals, ondernemers, ICT-partijen en vele anderen nieuwe zorgconcepten te laten ontstaan. 

Bij het werken in deze proeftuinen komen ook enkele meer fundamentele vragen naar voren. Vragen waarop een antwoord nodig is om te komen tot een gezonde wijk. Een aantal van deze vragen richt zich met name op duurzame businessmodellen waarbij ook sociale, economische, culturele en ecologische waarden ontstaan. Hoe kun je sturen op meervoudige positieve impact, in plaats van op ziekte?

Daarbij spelen vragen als:

  •  Wat voor duurzame businessmodellen voor een wijk als ecosysteem op het vlak van de gezondheidzorg zijn er mogelijk? Op welk schaalniveau ligt de besluitvorming daaromheen?
  •  Wat zouden in 2019 eerste stappen kunnen zijn op weg naar een duurzaam businessmodel in de wijk?

De aanpak

Om deze vragen te kunnen beantwoorden is er een Quick Scan (deskresearch, interviews, onderzoek naar praktijkinitiatieven) verricht door MeetingMoreMinds en Het Groene Brein. Rondom de Quick Scan zijn twee expertsessies georganiseerd waarin drie bestaande modellen naar voren kwamen, die gezamenlijk een mooi fundament voor het werken aan een ecosysteem voor duurzame, wijkgerichte, zorg leggen. Deze drie modellen zijn:

De drie modellen gaan elk op verschillende aspecten van wijkgerichte zorg in. Een combinatie van deze drie kan volgens de deelnemers aan de expertsessie een fundament leggen voor een model dat in zichzelf een veranderkundig model is. Dit model kan gebruikt worden om stakeholders met elkaar te laten komen tot een concrete projectenagenda (de hefboom), tot operationalisatie van afspraken, investeringen en opbrengsten.

Het resultaat

De bevindingen uit de Quick Scan en exportsessies zijn uiteindelijk met diverse experts verder uitgewerkt tot een businessmodel voor wijkgerichte zorg. Het businessmodel dat is voortgekomen uit de Quick Scan is bedoeld om op wijkniveaus ambities rondom een ecosysteem voor wijkgerichte zorg die meervoudige waarden creëert vorm te geven. Het model is geen oplossing voor de vele complexe vragen, maar het kan wel dienen om het proces voor een gezamenlijke aanpak en investeringen vorm te geven en gelijkwaardig aan te gaan.

Het model wordt in het document “SamenBeter Naar Een Duurzaam Businessmodel Wijkgerichte Zorg” in detail gepresenteerd en uitgewerkt tot een stappenplan dat toegepast kan worden.

Facts & Figures

  • Op dit moment heeft SamenBeter 5 actieve proeftuinen en 7 Communities of Practice, bekijk ze hier.
  • SamenBeter telt momenteel 183 actieve community leden.

Meer weten over de activiteiten of het netwerk van SamenBeter? Bekijk de website: www.samenbeter.org

Duurzame Doorbraak

Een Business Breakthrough biedt je de kans om voor langere tijd de kennis en ervaring van een interdisciplinair team van wetenschappers te benutten om een gewenste duurzaamheidsinnovatie te realiseren.

Over het projectDe collectieve intelligentie van het Groene Brein heeft SamenBeter een prototype van een procesmodel voor een duurzame businesscase opgeleverd. Waarbij de hoge inhoudelijke kwaliteit van de bijeenkomsten en het "product" processen in gang hebben gezet rond de SamenBeter proeftuinen. Vorm en inhoud vallen daardoor samen. Want alleen wijsheid of een basaal model brengt geen beweging en eigenaarschap op gang. Het Groene Brein heeft de basis hiervoor wel geleverd, uniek en inspirerend.Michael Milo